21 Wake up Learner ฝึกทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โมเดล 21 Wake up Learner เป็นการออกแบบกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อีกรูปแบบหนึ่ง โดยคุณครูตุ๋ม  หรือคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ โรงเรียนบ้านหินลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ทีออกแบบขึ้นใช้ในการเรียนการสอนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 4-6  

โดยมุ่งเน้นเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  คือ ทักษะที่สำคัญ 3Rs 8Cs ได้แก่  3Rs คือ Reading-อ่านออก, (W)Riting-เขียนได้, (A)Rithmatic-มีทักษะในการคำนวณ  และ 8Cs คือ

 1. Critical Thinking and Problem Solving : มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้
 2. Creativity and Innovation : คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม
 3. Collaboration Teamwork and Leadership : ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
 4. Communication Information and Media Literacy : ทักษะในการสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ
 5. Cross-cultural Understanding : ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม
 6. Computing and ICT Literacy : ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี ซึ่งเยาวชนในยุคปัจจุบันมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอย่างมากหรือเป็น Native Digital ส่วนคนรุ่นเก่าหรือผู้สูงอายุเปรียบเสมือนเป็น Immigrant Digital แต่เราต้องไม่อายที่จะเรียนรู้แม้ว่าจะสูงอายุแล้วก็ตาม
 7. Career and Learning Skills : ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้
 8. Compassion : มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐานสำคัญของทักษะขั้นต้นทั้งหมด และเป็นคุณลักษณะที่เด็กไทยจำเป็นต้องมี

  โมเดล 21 Wake up Learner ฝึกทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร  มีรูปแบบเป็นอย่างไรบ้าง  ตัวอย่างที่คุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ ได้อธิบายไว้ มีดังนี้ค่ะ …ขออนุญาตแลกเปลี่ยนนะคะ มีคุณครูหลายท่านสงสัยการออกแบบกิจกรรมของครูตุ๋มเริ่มต้นออกแบบอย่างไร?  เริ่มจากปัญหาที่พบ ( PBL) แล้วหาเครื่องมือที่จะนำมาใช้ โดยการสังเกตนักเรียน ( ปกติ ) ไม่ชอบการอ่าน การเขียน การคิด (3Rs) ไม่มีทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ไม่ต้องครบ ทั้ง8Cs เอาแค่นี้ก่อนมาออกแบบกิจกรรม เป็นโมเดล ( 21 Wake up Learner) มี  4 กิจกรรม

โมเดล 21 Wake up Learner มี  4 กิจกรรม

กิจกรรมแรก 01 สันทนาการ ให้เด็กๆสนุกสนาน ผ่อนคลาย กิจกรรม 02 จิตศึกษา ฝึกให้เด็กใคร่ครวญอยู่กับตนเอง มีสมาธิ รู้คุณค่าของคนเองและผู้อื่น กิจกรรม 03 เทคนิค 5 ภาพ ฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาเป็นทีม ระดมความคิด บันทึกข้อมูล ( ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ วิธีแก้ สิ่งที่อยากเห็น ) เสร็จแล้วให้นำเสนอเป็นกลุ่ม แต่ละครั้งให้เปลี่ยนผู้นำเสนอ มีการซักถาม (ในขั้นนี้เด็กๆจะได้แลกเปลี่ยนกันเกิดวงPLCขึ้นแบบไม่เป็นทางการค่ะ ) กิจกรรม 04 สะท้อนผลการทำกิจกรรม (ถอดบทเรียน) โดยใช้ Hand Skills อย่างสร้างสรรค์ มีประเด็นคือ

 1. รู้สึกอย่างไร
 2. ประทับใจอะไรบ้าง
 3. ทำอะไรได้บ้าง
 4. รู้อะไร
 5. จะนำไปใช้อย่างไรในชีวิตประจำวัน

เมื่อมีปัญหา มีเครื่องมือ การออกแบบกิจกรรมจะตอบโจทย์ได้ตรงประเด็น งานที่เกิดจากการเรียนรู้ของเด็ก ก็จะเป็นบทเรียนของครูเช่นกันเพื่อนำไปปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นค่ะ ประมาณนี้ค่ะ ครูก็เรียนรู้ไปพร้อมๆ กับเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นที่ละนิดแล้วเด็กจะเกิดทักษะตามมาค่ะ

ตัวอย่างผลงานนักเรียน

ทักษะการเขียน ครูจะตรวจผลงานแล้วแทรกหลักภาษาไทยเข้าไปด้วยค่ะ การเขียนสะกดคำ ลายมือ การใช้ภาษา เวลาเด็กเขียนสะกดคำผิด หรือตัวการันต์ ครูก็เพิ่มเทคนิคการจำที่ละนิดค่ะ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม โมเดล  21 Wake up Learner โดยคุณครูตุ๋ม  หรือคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดี เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  คือ ทักษะที่สำคัญ 3Rs 8Cs  และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างยิ่ง คุณครูทุกท่านสามารถศึกษาเรียนรู้และนำไปปรับหรือประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของคุณครูต่อไปได้ค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ศิริลักษณ์ ชมภูคำ,  เด็กไทยในฝัน โดยสถาบันการศึกษา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*