ทักษะครูเพื่อศิษย์ไทยในศตวรรษที่ 21

ตุลาคม 14, 2017 ฅนฮู่ดอทคอม 0

โลกในยุคศตวรรษที่ 21  มีความเปลี่ยนแปลงไปมาก  บนความเปลี่ยนแปลงไปนี้  ครูผู้สอนในฐานะเป็นผู้มีบทบาทต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนจึงต้องตระหนักและเห็นความสำคัญ ครูจึงต้องมีทักษะในการจัดการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21   ต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน เด็กและเยาวชน